PETICIJA ZA IZMJENU UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU (u dijelu koji se odnosi na vlasnike i korisnike plovila)

  1. PETICIJA ZA IZMJENU UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU (u dijelu koji se odnosi na vlasnike i korisnike plovila)
  2. PETITION FOR THE CHANGE OF THE REGULATION DEFINING THE AMOUNT OF SOJOURN TAX FOR BOATS FOR 2018. (the part that concerns owners and users of boats) 
  3. PETITION GEGEN DAS KROATISCHE GESETZ ÜBER DIE NEUE KURTAXE FÜR DAS JAHR 2018. (betrifft Eigner und Nutzer von Sportbooten und Jachten)
  4. PETICIJA ZA SPREMEMBO UREDBE O DOLOČANJU VIŠINE TURISTIČNE TAKSE ZA LETO 2018. (v delu, ki se nanaša na lastnike in uporabnike plovil)
  5. PETIZIONE PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER L' ANNO 2018 (nella sezione dedicata ai proprietari e ai fruitori delle imbarcazioni da diporto)
  6. PETITIE VAN DE NIEUWE REGELING OVER DE TOERISTENBELASTING VOOR 2018. ( met betrekking tot de eigenaars en gebruikers van het vaartuig)

 

 

HRVATSKI:

Hrvatska je Vlada Urebom o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu, koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. značajno povećala iznose boravišne takse za vlasnike i korisnike  plovila. Objašnjenje za tu odluku leži u činjenici da iznosi boravišne prstojbe za nautičare nisu mijenjani od 2010. godine. No prema spomenutoj Uredbi iznosi boravišne prstojbe za plovila (određuje se po metru dužine plovila) drastično će se povećati od 58 posto (za manja plovila) pa sve do 752 posto (u slučaju velikih plovila preko 20 metara dužine).

Tu činjenicu smatramo neprihvatljivom i krajnje štetnom  za ukupni nautički turizam u Hrvatskoj te izražavamo opravdanu bojazan da će spomenuto povećanje boravišne pristojbe negativno utjecati na budućnost nautičkog  turizma u Hrvatskoj, posebno u predsezoni i posezoni te da će demotivirajuće djelovati na dolazak nautičara na hrvatsku obalu.

Razlozi zbog kojih smatramo da drastično povećanje boravišne pristojbe neće donijeti ništa dobroga nautičkom turizmu u Hrvatskoj:

1.   Nautičari u Hrvatskoj su i do sada bili diskriminirani u odnosu na ostale goste samom činjenicom da su boravišnu pristojbu plaćali u istom iznosu za cijelu godinu, za razliku od ostalih gostiju čija je pristojba različito definirana u predsezoni, punoj sezoni i posezoni. 

2.   Povećanje pristojbe za nautičare djelovat će destimulirajuće posebno i na dolazak nautičara koji su do sada na Jadran dolazili vlastitim plovilom, a takvih je vrlo veliki broj.

3.   Povećanje boravišne pristojbe za nautičare također će destimulirajuće djelovati i na inozemne, ali i domaće nautičare koji svoja plovila drže u hrvatskim marinama. Opravdano je očekivati da će se zbog drastičnog povećanja iznosa pristojbe značajan broj njih okrenuti konkurentskim zemljama (prije svega Grčkoj i Turskoj, te susjednoj Italiji) koje smanjuju svoje pristojbe i takse kako bi privukle nautičare. 

4.   Povećanje boravišne pristojbe također će destimulirajuće djelovati na značajan broj inozemnih nautičara starije dobi koji su svoj boravak na Jadranu znali produžiti i na nekoliko mjeseci. Novim iznosima pristojbi Hrvatska će otjerati takve nautičare, u pravilu visoke platežne moći, koji su višemjesečnim boravkom na našoj obali ostavljali značajne iznose u državni proračun.

5.   Najavljena boravišna pristojba, koja se isključivo oslanja na dužinu plovila i ne radi nikakvu razliku u njihovoj vrijednosti, posebno će drastično oštetiti domaće vlasnike plovila niže vrijednosti koji zbog slabijeg standarda neće biti u mogućnosti podmiriti visoke iznose boraviše pristojbe, te je, prema prvim reakcijama domaćih nautičara, opravdano očekivati njihovo masovno odustajanje  od vlastitih plovila.

6.   Iako se u Uredbi tvrdi da će sredstva naplaćena kroz boravišne pristojbe biti uložena u adekvatniju promociju hrvatskog nautičkog turizma, dobro je poznato da je dosadašnja promocija tog vida turizma na domaćim i inozemnim sajmovima bila vrlo manjkava, neorganizirana i uglavnom stihijska, pa djelatnici zaposleni u nautičkom turizmu, jednako kao i nautičari, nemaju razloga vjerovati da će se situacija na polju promocije u skoroj budućnosti osjetno promijeniti nabolje. 

Zbog svega navedenog, ali i zbog činjenice da je najava drastičnog poskupljenja boravišne pristojbe za nautičare već sada izuzetno negativno odjeknula u zemljama iz kojih nam dolazi najveći broj inozemnih nautičara (Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija), od hrvatske Vlade, Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice tražimo:

1.   Da preispita odluku o povećanju iznosa boravišne pristojbe za nautičare, da je iznivelira sa visinama boravišne pristojbe u ostalim vrstama smještaja i uvede naplatu pristojbe na jednak način kao i u ostalim vrstama smještaja (iznosi prilagođeni predsezoni, sezoni i posezoni);

2.   Da u što skorijoj budućnosti, a najkasnije do 31. svibnja 2018. godine, uvede princip e-naplate boravišne pristojbe (putem odgovarakuće aplikacije) kako bi se pojednostavnio postupak naplate i izbjeglo opterećenje lučkih kapetanija i lučkih uprava.

Ovime posebno naglašavamo kako ne tražimo ukidanje boravišne pristojbe, već isključivo njezino niveliranje sa boravišnim pristojbama u ostalim vrstama smještaja kako nautičari ne bi bili diskriminirani u odnosu na ostale goste. Podsjećamo također da prihodi od nautičkog turizma iznose oko 10 posto ukupnih prihoda od turizma koje na godinu ostvari hrvatski državni proračun. Nautičari su u pravilu gosti visoke platežne moći, no ovakav pristup toj kategoriji gostiju, koji ostavlja dojam pokušaja nerazumnog izvlačenja novca iz njihovih džepova dugoročno će štetiti nautičkom turizmu i smanjiti broj nautičara koji pohode hrvatsku obalu, čime se nanosi šteta Hrvatskoj kao zemlji s višestoljetnom pomorskom tradicijom. Stoga se nadamo da će naši argumenti biti prihvaćeni i da će iznosi boravišne pristojbe za nautičare biti svedeni na razumnu i prihvatljivu mjeru.

 

ENGLISH:  

The Croatian government has substantially increased the amount of sojourn tax for owners and users of boats via a regulation that defines the sojourn tax for 2018, which comes into power on January 1st  of 2018. The explanation for the decision comes from the fact that the sojourn tax for sailors hasn’t been changed since 2010. According to the mentioned regulation, the sojourn tax for boats (determined by the length of the boat) will substantially increase – from 58% for smaller boats, up to 752% in some cases concerning boats longer than 20m in length.

This is unacceptable and hazardous for the whole of Croatia’s nautical tourism, and we are rightfully afraid that the mentioned increase in sojourn tax will negatively impact the future of nautical tourism in Croatia, especially in the pre- and post- season, and will discourage sailors from coming to the Croatian coast.  

The reasons we believe that a significant increase in sojourn tax won’t have a positive effect on nautical tourism in Croatia:

1.  So far, sailors in Croatia have been discriminated against compared to other guests by having to pay the same amount of sojourn tax year-round, while other guests’ sojourn tax is defined differently for the season and the pre- and post- seasons.

2.  An increase in tax for sailors will especially discourage sailors who come to the Adriatic with their own boats, which there is a very large number of.

3. Increasing the sojourn tax for sailors will also discourage foreign and domestic sailors who keep their boats in Croatian marinas. It is justified to expect that a drastic increase in sojourn tax will make a significant amount of sailors turn to competing countries (first and foremost, Greece, Turkey and Italy), who are decreasing their sojourn tax to attract sailors.

4.  The increase of sojourn tax will also discourage a significant number of senior sailors who sometimes extend their visits to the Adriatic to several months. With an increased sojourn tax, Croatia will scare away such sailors, who usually have a high amount of financial solvency and add significant amounts to the national budget during their multi-month visits to our coast.

5. The announced sojourn tax, which is exclusively determined by the length of the boat, and doesn’t make a distinction between the values of different boats, will have an especially drastic effect on domestic owners of less expensive boats, who won’t be able to settle the expenses of the sojourn tax because of a lower standard. According to the first reactions of domestic sailors, it is fair to expect that they will forsake their own boats en masse should such a tax come about.

6.  Even though the regulation claims that the funds acquired through the sojourn tax will be invested into more adequate promotion of Croatian nautical tourism, it is well known that the promotion of this type of tourism at domestic and foreign fairs has been very lacking, disorganized and thrown together so far, and neither sailors, nor people who work in nautical tourism have reason to believe that the situation in that field is going to get perceivably better in the near future.  

Because of all of the above, but also because the announcement of the dramatic increase of sojourn tax for boats has already had a negative effect in countries where large numbers of foreign sailors come from (Germany, Austria, Italy and Slovenia), we ask the following of the Croatian government, the Ministry of Tourism and the Croatian National Tourism Board:

1. To re-examine the decision to increase the sojourn tax for boats, to balance it with the sojourn tax in other types of accommodations, and to introduce different tax rates for the season and the pre- and post- seasons, as there is in other types of accommodations;

2. To introduce the concept of e-payment of sojourn tax (via an appropriate app) in the near future, May 31st of 2018 at the latest, so as to simplify the process of payment and to avoid overburdening harbourmasters’ offices and port authorities.  

We want to especially emphasize that we don’t want to abolish the sojourn tax, we just want it balanced with sojourn taxes in other types of accommodations so that sailors wouldn’t be discriminated against compared to other guests. We also want to remind that the income from nautical tourism comprises about 10% of the total income from tourism for the Croatian national budget. Sailors are usually guests with high financial solvency, but this approach to that category of guests leaves the impression of an irrational attempt at taking money out of their pockets. It is going to do long-term damage to nautical tourism and is going to decrease the amount of sailors that come to the Croatian coast, which damages Croatia as a country with a multi-century nautical tradition and history. We therefore hope that our arguments will be taken into account and that the sojourn tax for sailors will be taken down to a sensible and acceptable amount.

 

DEUTSCH:

Die kroatische Regierung hat ein Gesetz erlassen, das am 1. 1.2018 in Kraft treten soll und die Eigner und Nutzer von Sportbooten und Jachten mit einer drastischen Erhöhung der Kurtaxe während des Aufenthalts in kroatischen Gewässern belegen wird. Als Begründung wird angegeben, das die Kurtaxe seit 2010 nicht verändert wurde. Danach wird die Anhebung für Sportboote und Jachten ab und 1.1.2018 bei einer Bootslänge von 9 bis 12 Meter 58% und über 20 Meter 752% betragen!

Mit dieser maßlosen Erhöhung der Kurtaxe für Nautiker befürchten wir, wird ein Schaden für den gesamten nautischen Tourismus, besonders in der Vor-und Nachsaison, in kroatischen Gewässern und den Tourismus generell entstehen. 

Begründung dieser Petition gegen die drastische Erhöhung der Kurtaxe für Nautiker in Kroatien:

1. Wassersportler waren schon in der Vergangenheit benachteiligt, da diese über das gesamte Jahr eine gleichhohe, pauschale Kurtaxe zu zahlen hatten. Landtouristen wird für Vor-Haupt-und Nachsaison eine abgestufte Kurtaxe berechnet die weitaus niedriger ist. 

2. Für Besucher mit eigenem Boot ab 9 Meter wird die vorgesehene Erhöhung eine abschreckende Wirkung haben und sie werden künftig kroatische Gewässer meiden. 

3. Diese Erhöhung der Kurtaxe wird ausländische, aber auch einheimische Sportschiffer die ihre Boote in kroatischen Marinas stationiert haben, veranlassen sie in andere, atraktivere Länder, wie Griechenland, Türkei oder Italien zu verlegen. 

4. Diese drastische Erhöhung der Kurtaxe wird sich auch negativ auf den Besuch von Wassersportlern der finanzstarken älteren Generation auswirken, die sich oft über Monate in Kroatien aufhalten und nicht unerheblich den Tourismus gefördert haben. 

5. Die geplante Kurtaxe berechnet sich ausschließlich über die Bootslänge, der Zeitwert bleibt unberücksichtigt. Dies wird die Konsequenz haben, das auch kroatische Eigner mangels finanzieller Kraft, ihre Boote außer Dienst stellen müssen. 

6. Es ist nicht glaubwürdig, das die Mehreinnahmen aus der Kurtaxe zukünftig der Förderung des nautischen Tourismus zu Gute kommt, da in der Vergangenheit diese Förderung auch mehr als dürftig war. 

Die negative Resonanz im Ausland auf die angekündigte Erhöhung der Kurtaxe, die in Europa unvergleichlich wäre und die angeführten Punkte, veranlassen uns von der kroatischen Regierung und dem Minister für Tourismus zu verlangen:

1. Die Gesetzesentscheidung mit der hohen Kurtaxe noch mal zu überarbeiten und vergleichbar zur Kurtaxe im übrigen touristischen Bereich zu setzen, mit Differenzierung für Vor-Haupt-und Nachsaison.

2. Einführung der E-Plakette bis 31.05.2018 um die Vereinfachung der Formalitäten und die Entlastung der Hafenkapitäne zu erreichen. 

Bleibt das Gesetz in seiner jetzigen Form bestehen, entsteht dem Ansehen Kroatiens und seinem Tourismus auf Jahre ein hoher Schaden, zudem wird das Gleichheitsprinzip auf das gröbste verletzt. 

 

SLOVENŠČINA:

Hrvaška vlada je z Uredbo o določanju višine turistične takse za leto 2018, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2018, bistveno zvišala pristojbine za turistične takse za lastnike in uporabnike plovil. Razlog, ki se navaja za to odločitev je predvsem ta, da se pristojbine za navtične goste niso spremenile od leta 2010 dalje. Glede na sprejeto Uredbo se bo višina turistične takse za plovila (določa se po metru dolžine) drastično povišala in sicer od 58% (za manjša plovila) pa vse do 752% (v primeru velikih plovil čez 20 metrov dolžine).  

Menimo, da je takšno povišanje skrajno škodljivo za navtični turizem na Hrvaškem v celoti in obenem izražamo upravičeno bojazen, da bo omenjeno zvišanje pristojbin za turistične takse negativno vplivalo na bodočnost navtičnega turizma v Republiki Hrvaški, še posebej v pred in posezoni in da bo nespodbudno delovala na prihod navtičnih turistov na hrvaško obalo.  

Razlogi zaradi katerih menimo, da drastično povečanje turistične takse ne bo prineslo nič dobrega navtičnem turizmu na Hrvaškem, so sledeči:  

1.   Navtični gosti so bili že do sedaj diskriminirani v primerjavi z ostalimi gosti že s samim dejstvom, da so turistično takso plačevali v enakem znesku skozi celo leto za razliko od ostalih gostov, ki so takso plačevali različno, glede na to, ali so bili na hrvaškem kot gostje v predsezoni, posezoni ali v polni sezoni.

2.   Drastično zvišanje pristojbine za turistično takso za navtične goste bo delovalo nestimulativno še posebej za navtične goste, ki so na Jadran prihajali z lastnimi plovili in takšnih je zelo veliko.

3.   Zvišanje pristojbine za turistično takso bo delovalo nestimulativno tako za tuje kot tudi za domače navtike, ki imajo stalne priveze za svoja plovila v hrvaških marinah in pristaniščih. Upravičeno je pričakovati, da se bodo zaradi drastičnega povečanja pristojbine za turistično takso, precejšen del odločil za selitev v konkurenčne države (predvsem v Grčijo, Turčijo in Italijo), ki za pritegnitev navtičnih gostov svoje pristojbine zmanjšujejo ali ukinjajo.

4.   Zvišanje pristojbine za navtične goste bo delovalo nestimulativno tudi za znatno število starejših navtičnih gostov, ki so bivali na Jadranu več mesecev in pri tem neposredno vplivali tudi na višino prihodkov v državni proračun.

5.   Višina pristojbine za turistično takso je odvisna izključno od dolžine plovila in ne predvideva nobene razlike glede na vrednost plovila. To dejstvo bo še posebej vplivalo na domače navtike - lastnike plovil nižje vrednosti, ki zaradi nižjega standarda ne bodo več zmogli plačevati visokih zneskov pristojbin za turistično takso. Glede na prve reakcije domačih lastnikov plovil je pričakovati masovno opuščanje lastništva plovil.

6.   Čeprav se v Uredbi navaja, da se bodo tako zbrana sredstva (preko turistične takse) uporabila za ustreznejšo promocijo hrvaškega navtičnega turizma, je dobro znano, da je dosedanja promocija te oblike turizma na domačih in tujih sejmih potekala pomanjkljivo, neorganizirano in stihijsko. Zato zaposleni v navtičnem turizmu, tako kot tudi navtični gostje, dvomijo, da se bo situacija na področju promocije v bližnji prihodnosti bistveno izboljšala.  

Zaradi vsega navedenega in zaradi dejstva, da je najava drastičnega povišanja pristojbine turistične takse za navtične goste že zdaj izrazito negativno odjeknila v državah iz katerih na Hrvaško prihaja največ navtičnih gostov (Nemčija, Avstrija, Italija in Slovenija), od Vlade Republike Hrvaške, Ministrstva za turizem in Hrvaške turistične skupnosti zahtevamo:  

1.  Da še enkrat premisli o sprejeti Uredbi o povečanju pristojbine za turistično takso za navtične goste, da se uravnoteži s preostalimi oblikami nastanitve gostov in omogoči plačevanje pristojbine na enak način kot pri ostalih oblikah nastanitve (višina dajatev prilagojena glede na predsezono, posezono in glavno sezono).

2.  Da v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje do 31. maja 2018, omogoči plačilo pristojbine preko e-plačila oz. ustrezne mobilne aplikacije zaradi poenostavitve plačevanja in razbremenitve luških izpostav in luških uprav.  

S tem še posebej poudarjamo, da se ne zavzemamo za ukinitev plačevanja pristojbin za turistično takso ampak izključno za njeno izenačitev s pristojbinami  v ostalih oblikah namestitve gostov tako, da navtični gosti ne bi bili diskriminirani v primerjavi z ostalimi gosti. Opomnimo naj še, da prihodki iz naslova navtičnega turizma znašajo okoli 10% celotnih prihodkov od turizma, ki se na letni ravni stekajo v državni proračun. Navtični gosti so praviloma gosti višje plačilne sposobnosti, vendar takšen pristop pri tej kategoriji gostov ustvarja večini nerazumljiv vtis poskusa "puljenja denarja iz njihovih žepov". To bo dolgoročno škodljivo vplivalo na navtični turizem, kar se bo odražalo v manjšem številu gostov, ki bodo obiskali hrvaško obalo. S tem se povzroča škoda Hrvaški kot deželi z večstoletno pomorsko tradicijo. Zaradi navedenega upamo, da bodo naši argumenti sprejeti in da se bodo pristojbine za turistično takso za navtične goste spremenile in znižale na razumno in sprejemljivo raven. 

 

ITALIANO:

Il Governo della Repubblica di Croazia con il nuovo Regolamento sulla determinazione dell'importo della tassa di soggiorno per il 2018, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha significativamente aumentato l'importo della tassa di soggiorno per i proprietari e i fruitori delle imbarcazioni da diporto. La motivazione di questa decisione consiste nel fatto che l'importo della tassa di soggiorno per i diportisti non è stato modificato dal 2010. Tuttavia, secondo il suddetto regolamento, l' ammontare della tassa (determinato per metro di lunghezza dell' imbarcazione) aumenterà drasticamente dal 58 per cento (per le imbarcazioni più piccole) fino al 752 per cento (nel caso di imbarcazioni con lunghezze superiori a 20 metri).

Riteniamo che questo dato sia inaccettabile ed estremamente dannoso per il turismo nautico della Croazia ed esprimiamo un ragionevole timore che l'aumento della tassa di soggiorno avrà un impatto negativo sul futuro del turismo nautico in Croazia, in particolare nella bassa stagione e avra' un effetto demotivante per i diportisti sulla scelta della costa croata.

Le ragioni per cui riteniamo che l' aumento drastico della tassa di soggiorno non porterà alcun beneficio al turismo nautico in Croazia sono le seguenti:

1. I diportisti in Croazia anche finora sono stati discriminati rispetto agli altri ospiti perche' hanno pagato lo stesso importo durante tutto l'anno, a differenza degli altri ospiti che hanno pagato importi diversi per la bassa stagione, rispettivamente per l'alta stagione.

2. L'aumento della tassa di soggiorno per i diportisti avrà un effetto destimolante sugli arrivi, specialmente di quelli che possiedono le proprie imbarcazioni e che finora erano molto numerosi.

3. L'aumento della tassa di soggiorno avra' un effetto negativo sui diportisti sia stranieri che nazionali che tengono le loro imbarcazioni nei porti croati. È ragionevole prevedere che, a causa del drastico aumento dell'importo della tassa, un numero importante di questi scegliera' i paesi concorrenti (in primo luogo Grecia e Turchia e poi l'Italia) che stanno diminuendo le proprie tasse per attirare nuovi turisti nautici.

4. L' aumento della tassa di soggiorno avrà un effetto negativo pure sul numero importante di diportisti stranieri di una certa eta' che usavano fermarsi nell' Adriatico per diversi mesi. Con le nuove tariffe, la Croazia allontanera' questa tipologia di diportisti, in genere con alto potere di acquisto, che durante il loro lungo soggiorno lasciavano importanti importi nel bilancio statale.

5. La nuova tassa di soggiorno annunciata, che si basa esclusivamente sulla lunghezza delle imbarcazioni e non prende in considerazione il loro valore, danneggera' in modo drastico specialmente gli armatori locali che possiedono imbarcazioni di scarso valore e che per via dello standard inferiore di vita, non saranno in grado di affrontare l'ingente spesa della nuova tassa, per cui secondo le prime reazioni dei diportisti locali, sara' ragionevole aspettarsi una loro rinuncia di massa alle imbarcazioni.

6. Sebbene il regolamento stabilisca che i fondi raccolti tramite la tassa di soggiorno saranno investiti in una promozione più adeguata del turismo nautico croato, è cosa nota che questa promozione nelle fiere nazionali e internazionali è stata molto scarsa, disorganizzata e disordinata, per cui sia gli addetti del mestiere che i diportisti, non hanno ragione di credere che la situazione possa cambiare in modo significativo nel prossimo futuro.

Per via di quanto succitato, ma anche perché l'annuncio dell' aumento drastico della tassa di soggiorno per i diportisti ha gia' prodotto riscontri negativi nei paesi dai quali arriva il maggior numero di diportisti (Germania, Austria, Italia e Slovenia), dal Governo della repubblica di Croazia, dal Ministero del Turismo e dalla Comunità turistica della Croazia esigiamo:

1. che riesamini la decisione di aumentare l'importo della tassa di soggiorno per i diportisti, che la adegui agli importi vigenti per le altre modalita' di sistemazione e che definisca, come per le altre tipologie, importi diversi per l'alta e la bassa stagione;   

2. che introduca in un futuro quanto piu' prossimo e al piu' tardi entro il 31 maggio 2018, l' applicazione per il pagamento on-line della tassa di soggiorno onde semplificare il procedimento e alleggerire il lavoro delle capitanerie di porto.  

Teniamo a precisare che non cerchiamo l'abolizione della tassa di soggiorno, ma solo il suo adeguamento a quella vigente per le altre categorie, in modo da non discriminare i diportisti rispetto agli altri ospiti. Ricordiamo inoltre che le entrate prodotte dal turismo nautico rappresentano circa il 10 per cento del ricavato complessivo del turismo che entra nel bilancio statale ogni anno. I diportisti sono generalmente ospiti con un alto potere di acquisto, ma un tale approccio a questa particolare categoria di ospiti, che da l'impressione di essere un tentativo di spillare in modo esagerato il denaro dalle loro tasche, rischia a lungo termine di danneggiare il turismo nautico e di ridurre drasticamente il numero di imbarcazioni sulla costa croata, danneggiando così la Croazia, un paese con una tradizione marittima pluricentenaria. Pertanto, ci auguriamo che i nostri argomenti vengano accettati e che la tassa di soggiorno per i diportisti venga portata a una misura accettabile e ragionevole.  

 

 NEDERLANDS:

De Kroatische regering heeft een besluit genomen over aanzienlijk verhoging van de toeristenbelasting voor de eigenaars en exploitanten van schepen, die op 1januari 2018 in werking treedt. De uitleg voor deze beslissing ligt in het feit dat de toeristenbelasting voor jachten sinds 2010 niet is veranderd.Maar volgens genoemd decreet is de toeristenbelasting voor jachten (wordt bepaald door de meter lengte van de boot)zal drastisch toenemen van 58 %(voor kleine boten)tot 752% (in het geval van grote schepen van meer dan 20 meter lang).

Dit feit wordt onaanvaardbare en uiterst schadelijk voor het algemene nautische toerisme in Kroatië en we uiten een gerechtvaardigde angst dat de genoemde stijging van de toeristenbelasting negatieve invloed zou hebben op de toekomst van het nautische toerisme in Kroatië, vooral in voorseizoen en hoogseizoen en dat het demotiverend effect en zal demotiverende invloed hebben op de aankomst van nautische toeristen aan de Kroatische kust.

Deze drastische toename van de toeristenbelasting zal niets goed aan het nautische toerisme in Kroatische toebrengen:

1.   Eigenars van het jachten in Kroatië zijn tot op heden gediscrimineerd ten opzichte van andere toeristen met het feit dat ze het gehele jaar de toeristenbelasting hebben hetzelfde bedrag betaald, in tegenstelling tot andere toeristen waarvan de toeristenbelasting verschillend zijn gedefinieerd in het voorseizoen, het hoogseizoen en het naseizoen.

2.   De stijging van de toeristenbelasting voor jachtmensen zal ontmoedigen zijn vooral voor de eigenars van boten die met hun eigen boot naar Adriatische zee zijn gekomen, en er is één zeer groot aantal.

3.   De stijging van de toeristenbelasting voor nautische toeristen ook zal ontmoedigen zijn op zowel buitenlandse als binnenlandse eigenars die hun jachten in Kroatische jachthavens houden. Het is redelijk om te verwachten dat als gevolg van de drastische verhoging van de toeristenbelasting aanzienlijk aantal van nautische toeristen zullen verhuizen naar concurrerend landen( vooral Griekenland en Turkije, evenals het buurland Italië die hun vergoedingen en kosten verminderen om toeristen aan te trekken).

4.   Deze belastingverhoging zullen niet stimuleren zijn voor de buitenlandse nautische senioren die hun verblijf na het naseizoen aan Adriatische kust voor een paar maanden hebben verleng. Door een verhoging van de toeristenbelasting in te voeren, zal Kroatië dus geen aantrekkelijk bestemming zijn voor nautische toeristen met hoge koopkracht en deze nautische toeristen wegjagen (die hebben aanzienlijke bedragen in de staatskassa achtergelaten).

5.   Die verhoging van de toeristenbelasting dat aangekondigd zijn een uitsluitend afhankelijk is van de lengte van het boot, in het bijzonder(niet aan de waarde), zal drastisch schade aan de lokale booteigenaren vanwege lagere standaard in Kroatië en zij zullen niet in staat zijn die hoge belasting te kunnen betalen.Het zal vooral de binnenlandse nautische toeristen die hebben boten met kleine waarde, pijn doen en volgens de eerste reactie verwachten we een massaal opgeven van hun schepen.

6.      De verhoging van de toeristenbelasting door de Kroatische regering in te voeren, die zij beweren dat dit nieuwe inkomen in de staatkas willen geïnvesteerd worden voor betere promotie van Kroatische toeristische sector.Het is bekend dat de huidige manier om het Kroatische sector te promoveren in het buitenlandse als in binnenlandse beurzen zijn vol met gebreken, disorganisatie en geesteloos reorganiseert dus ook medewerkers als de nautische toeristen hebben geen reden om te geloven dat de situatie op het gebied van promotie in de nabije toekomst zinvol zal veranderen tot beter.  

Door al het bovenstaande, maar ook door de aankondiging van drastische prijsstijgingen van de toeristenbelasting is extreem negatief weerklinken in de landen waar het grootste aantal buitenlandse nautische toeristen naar ons toe komt (Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Slovenië), en van de Kroatische regering, Ministeries van toerisme en Kroatische nationale dienst voor toerisme eisen wij:  

1.  Het besluit om het bedrag te verhogen van de toeristenbelasting voor de nautische toeristen te evalueren, en gelijk maken met de andere toeristische sector en invoering van de inning op dezelfde manier als bij andere toeristische sector (bedragen aangepast aan voorseizoen, seizoen en naseizoen);

2.  Dat in de nabije toekomst, en niet later dan 31 mei 2018, introduceer van e-betaling van de toeristenbelasting(via de applicatie) het facturatieproces vereenvoudigen en de havenkapitein en de havenadministratie ontlasten.  

We benadrukken vooral dat we niet vragen om de afschaffing van de toeristenbelasting, maar alleen van de nivellering met toeristenbelasting in andere toeristische sector zodat nautische toeristen niet zouden worden gediscrimineerd ten opzichte van andere toeristen. Wij wijzen er ook op dat de inkomsten uit het nautische toerisme ongeveer 10% van de totale toeristenopbrengsten uitmaken die het Kroatische toerisme per jaar realiseert.De nautische toeristen zijn de mensen met hoge koopkracht, en op deze manier lek als stelen geld uit hun portemonnee.Deze nieuwe verhoging zal op langere termijn schade toe brengen en zal verminderen het aantal nautische toeristen die naar Kroatische kust komen.Waardoor Kroatië wordt beschadigd als een land met een veelzijdige maritieme traditie. Daarom hopen we dat onze argumenten worden geaccepteerd en dat het bedrag van de toeristenbelasting voor nautische toeristen wordt verlaagd tot een redelijke en aanvaardbare som.