Prijedlog Zakona o proglašenju Ade Bojane za nacionalni ekološko-naturistički park Crne Gore/Proposal of the Law on the declaration of Ada Bojana as a national ecological and naturist park of Monteneg

Prijedlog Zakona o proglašenju Ade Bojane za nacionalni ekološko-naturistički park Crne Gore, sa zaštitom autentičnog izgleda nudističkog naselja

U mozaiku svjetske prirodne i kulturno-istorijske baštine mjesto Crne Gore je davno osigurano. U tome je velika zasluga Ade Bojane. Vjekovi neometanog razvoja na dvije vode, uz more i rijeku Bojanu, iznjedrili su jedinstveni eko-sistem. Ada Bojana je postala stanište mnogobrojnih biljnih i životinjskih vrsta, među njima su i one koje se nalaze isključivo na ovom području, još uvijek sačuvane u dubini netaknute prirode ostrva. Prije 50. godina osnovan je naturistički centar FKK Ada Bojana. Naturizam, u potpunoj simbiozi sa zatečenom prirodnom sredinom, omogućio je opstanak ovog osjetljivog mikroekološkog prostora, istovremeno donoseći novi kvalitet kroz inspiraciju umjetnicima za stvaranje neprolaznih djela. Kultura tolerancije i poštovanja imanentna naturističkoj i nudističkoj subkulturi koja se njeguje na Adi Bojani učinila je od ostrva svojevrsno evropsko pa i svjetsko stjecište stvaralaca iz raznih oblasti. Ovaj u svijetu jedinstveni koncept, zasnovan na spoju ekologije, turizma, istorije i kulture – bez pretjerivanja može se reći brend, po kome je Crna Gora postala poznata i poštovana u svijetu, nakon pola vijeka istrajavanja zaslužuje da bude zaštićen od devastacije i sačuvan u originalnom obliku za naredne generacije. Najbolju zaštitu i obnovu, sa posebnim naglaskom na arhitekturu kompleksa, uz mogućnost novih sadržaja u saglasnosti sa osnovnim načelima, Adi Bojani može da obezbijedi proglašenje za Nacionalni ekološko-naturistički park Crne Gore.

 

Proposal of the Law on the declaration of Ada Bojana as a national ecological and naturist park of Montenegro, with the main objective of preserving the established enviroment of the nudist settlement

In the mosaic of the world's natural and cultural-historical heritage, Montenegro's place was secured a long time ago. Ada Bojana is an essential part of that. Centuries of undisturbed development on two bodies of water, along the sea and the River Bojana, have given birth to an unique ecosystem. Ada Bojana has become the home of many plant and animal species, among them are those that are found exclusively in this area. These remain preserved in the depths of the untouched nature of the island. FKK Ada Bojana naturist center was founded 50 years ago. Naturism, in complete symbiosis with the found natural environment, enabled the survival of this sensitive micro-ecological space ; whilst ,simultaneously, attracting communities of artists bringing new quality of cultural growth and inspiration to create timeless works of art. The culture of tolerance and respect inherent in the naturist and nudist subculture nurtured on Ada Bojana has made the island a kind of European, even global, meeting place for artists from various fields. This unique concept based on the combination of ecology, tourism, history and culture can be said to have become a brand, for which Montenegro has become known and respected for in the world; therefore, after half a century of persistence, this place deserves to be protected from devastation and preserved in its original form for the next generations. With the intention of ensuring protection and restoration, with a special emphasis on the natural environment of the area, as well as accommodating for potential future projects. When all of the above is implemented, Ada Bojana can receive the declaration for the National Ecological and Naturist Park of Montenegro.                            

 

Projekt-ligji për shpalljen e Adës së Bunës për park kombëtar ekologjik dhe naturist i Malit të Zi, me mbrojtjen e pamjes autentike të vendbanimit nudist.                             

Në mozaikun e trashëgimisë natyrore dhe kulturo-historike botërore, vendi i Malit të Zi ishte siguruar shumë kohë më parë. Për një gjë të tillë rolin e madh e ka edhe Ada e Bunës. Shekujt e zhvillimit të papenguar në dy ujëra, përgjatë detit dhe lumit Buna, krijuan indën një ekosistem të veçantë. Ada e Bunës është shndërruar në një habitat të specieve të shumta bimore dhe shtazore, ndër to janë ato që gjenden ekskluzivisht në këtë zonë, të ruajtura ende në thellësi të natyrës së paprekur të ishullit. Qendra Naturiste FKK Ada e Bunës është themeluar 50 vjet më parë. Naturizmi, në simbiozë të plotë me mjedisin e gjetur natyror, mundësoi mbijetesën e kësaj hapësire të ndjeshme mikro-ekologjike, duke sjellë njëkohësisht një cilësi të re përmes frymëzimit tek artistët për të krijuar vepra të përjetshme. Kultura e tolerancës dhe respektit që është imanente subkulturës naturiste dhe nudiste të kultivuar në Adën e Bunës e ka bërë ishullin një lloj vendtakimi evropian dhe madje global për krijuesit nga fushat e ndryshme. Ky koncept i veçantë në botë, i bazuar në ndërthurjen e ekologjisë, turizmit, historisë dhe kulturës - pa ekzagjerim mund të thuhet një brend për të cilin Mali i Zi është bërë i njohur dhe i respektuar në botë, pas gjysmë shekulli këmbënguljeje, meriton që të mbrohet nga shkatërrimi dhe të ruhet në formën e tij origjinale për brezat e ardhshme. Mbrojtjen dhe restaurimin më të mirë, me theks të veçantë tek arkitektura e kompleksit, me mundësinë e ndërtimit të përmbajtjeve të reja në përputhje me parimet bazë, Adës së Bunës mund tʼia sigurojë statusin e Parkut kombëtar ekologjik-naturist të Malit të Zi.


Sanja Pajic. , Bobo Stanisic    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Sanja Pajic. , Bobo Stanisic moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...