Inicijativa roditelja djece polaznika privatnih i vjerskih vrtića u gradu Šibeniku

Temeljem Službenog glasnika Grada Šibenika Godište XIV. Broj 2 Šibenik, od 11.veljače 2021., članka 25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 i članka 32. Statuta Grada Šibenika (službeni glasnik Grada Šibenika broj 2/21).

Inicijativa roditelja djece polaznika privatnih i vjerskih vrtića,

Gradskom vijeću Grada Šibenika podnosi peticiju o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Šibenika.

ZA JEDNAKU SUBVENCIJU GRADA ŠIBENIKA PO DJETETU BEZ OBZIRA POHAĐA LI DIJETE VRTIĆ KOJEM JE OSNIVAČ GRAD ŠIBENIK, VJERSKA ZAJEDNICA ILI FIZIČKA/PRAVNA OSOBA

OBRAZLOŽENJE: Smatramo da su djeca, polaznici dječjih vrtića privatnih i vjerskih osnivača diskriminirana u odnosu na djecu polaznike vrtića koji su u vlasništvu Grada Šibenika. Za dijete koja pohađa privatni ili vjerski vrtić grada Šibenika iz Gradskog proračuna Grada Šibenika izdvaja se 900,00 kn po djetetu, dok se za dijete koje pohađa vrtiće Grada Šibenika izdvaja 1.950,00 kn po djetetu.

vrtic.jpg


Roditelji djece polaznika privatnih i vjerskih vrtića    Kontaktirajte pokretača peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Roditelji djece polaznika privatnih i vjerskih vrtića to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...