Peticija za humane uvjete u školovanju djece

Peticiju pokrećemo mi roditelji čija djeca pohađaju Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju (Grafička škola u daljnjem tekstu).

Saznali smo da su gradske vlasti odlučile u Grafičku školu useliti Školu za montažu instalacija i metalnih konstrukcija (Škola za montažu u daljnjem tekstu). Do preseljenja/useljenja dolazi zbog obnove Škole za montažu i to usred školske godine, od polugodišta, te da bi takva nehumana integracija trajala dvije godine. Nastava bi se odvijala u dvije smjene i satovi bi se zato trebali skratiti na 40 min.

Naš obrazovni sustav opet nije prepoznao potrebe jedne od najranjivijih skupina – djece! Očito neinformirano i uskogrudno želi uspješno riješiti gradski problem preko leđa naše djece.

U Statutu Grafičke škole stoji između ostalog: Članak 13. „Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i programom rada.“

Jedna smjena nastave postoji s razlogom – neki stručni predmeti odvijaju se i do 15 ili 16 sati u pojedinim danima. Stoga je popodnevna smjena nemoguća. Veliki broj učenica/ka putuje do škole iz udaljenih mjesta i to bi definitivno tom dijelu stvorilo problem. Škola za montažu ima 19 razrednih odjeljenja i treba kao i Grafička prostor/radionice za strukovne predmete koji se znatno razlikuju od stručnih predmeta u Grafičkoj.

Skraćivanje nastavnih sati, kako se predlaže, nikako neće doprinijeti boljem obrazovanju učenica/ka niti jedne škole.

Stoga mi, niže potpisane/i, hitno tražimo od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te ostalih gradskih vlasti, uključujući i Gradonačelnika, da se donese rješenje koje će ići isključivo na korist djeci našeg grada, učenicama i učenicima obaju navedenih škola.

Također tražimo da se Ravnatelj Škole zauzme za dobrobit učenica/ka škole, kao i djelatnika iste, u kojoj djeluje na temelju članaka broj 55, 56 i 57. Statuta škole utvrđenog 20. prosinca 2018. u Zagrebu na sjednici Školskog odbora, a koji je donijet 14.03.2019., objavljen na oglasnoj ploči Škole 14.03.2019., stupio na snagu 22.03.2019. te za koji je Gradska skupština Grada Zagreba dala prethodnu suglasnost Zaključkom KLASA:021-05/19-001/50 URBROJ: 251-01-02-19-44 od 05.03.2019. 


Robert Janeš (u ime roditelja)    Kontaktirajte pokretača peticije