ZAUSTAVLJANJE MARIKULTURE U USTRINJSKOJ UVALI TE NJEZINO BRISANJE IZ PROSTORNIH PLANOVA ŽUPANIJE, GRADOVA MALOG LOŠINJA I CRESA.

Poštovani prijatelji,

Pokrećemo inicijativu potpisivanjem peticije kojoj je za cilj preispitati te spriječiti postavljanje marikulture –
ribogojilišta u akvatoriju Ustrinjske uvale.


Privatni gospodarski subjekt izradio je projektnu dokumentaciju koja se sada postavlja na bazu prostornih
planova Primorsko-goranske županije te Gradova Cresa i Malog Lošinja s krajnjim ciljem instalacije ribogojilišta u
Ustrinjsku uvalu (Ustrinjska uvala podijeljena je granicom između Grada Cresa i Grada Malog Lošinja).


Prema dostupnim informacijama radi se o postavljanju glomazne infrastrukture – kaveza za uzgoj ribe,
sidrenih elemenata, zaštitnih oznaka te sve ostale prateće opreme na lokacije oko registriranih prirodnih te
zaštićenih plaža Porat, Baneštrovica, Veli Žal do Sadića te predjela Ugrade – gotovo sve uvalice unutar
Ustrinjske uvale.

Iz već instaliranih primjera poznato je da na mjestima gdje su postavljena ribogojilišta, područja postaju
komercijalno ograđena odnosno štićenog pristupa za korisnike okolnog prostora.


Praktički radi se o komercijalnim bazenima gospodarskog značaja slično gospodarsko-lučkim područjima gdje je
moguće i daljnje komercijalno širenje djelatnosti.
Upravo se radi na tome da Ustrinjska uvala i spomenute uvalice postaju dio navedenoga i od jedne od
najljepših uvala na otoku Cresu postane industrijalizirana i komercijalno eksploatirana uz daljnje mogućnosti
širenja komercijalnih djelatnosti te popratne infrastrukture.


Ovakva investicija koju slobodno možemo nazvati i “ekocidom” smatra se suprotno planovima razvoja Ustrina
kao prirodne uvale s kupalištima, razvojem turizma u skladu s prirodom, s pratećim djelatnostima autohtonog
primorskog sela te nadasve zaštite krajolika uz očuvanje prirodne i kulturne baštine.


U članku 45. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) o zaštićenom
obalnom području (ZOP) navodi se sljedeće:
– ZOP je područje od posebnog interesa za Državu
– ZOP obuhvaća područje obalnih jedinica lokalne samouprave – planiranje i korištenje prostora ZOP-a se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i
gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od
obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte – Granice i područje prostora ograničenja prikazuju se na Hrvatskoj osnovnoj karti (HOK) dopunjenoj
ortofotokartama.


Članak 46. Zakona kaže da se u ZOP-u prostornim planiranjem mora:
1. očuvati i sanirati ugrožena područja prirodnih, kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti obalnog i
zaobalnog krajolika te poticati prirodnu obnovu šuma i autohtone vegetacije
2. odrediti mjere zaštite okoliša na kopnu i u moru te osobito zaštititi resurse pitke vode
3. osigurati slobodan pristup obali, prolaz uz obalu te javni interes u korištenju, pomorskog dobra.                                    4. očuvati nenaseljene otoke i otočiće prvenstveno za poljoprivredne djelatnosti, rekreaciju, organizirano
posjećivanje, istraživanje i bez formiranja građevinskih područja
5. uvjetovati razvitak infrastrukture zaštitom i očuvanjem vrijednosti krajolika
6. ograničiti međusobno povezivanje i dužobalno proširenje postojećih građevinskih područja, odnosno nova
građevinska područja planirati izvan površina koje su u naravi šume
7. sanirati napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i proizvodna područja prvenstveno pejzažnom
rekultivacijom ili ugostiteljsko-turističkom i sportsko-rekreacijskom namjenom.


Formiranje ribogojilišta u tako označenom zaštićenom obalnom pojasu, u konkretnom slučaju Ustrina, prostoru
evidentnog ograničenog morskog strujanja te malih dubina zasigurno bi narušilo ekologiju mora uz trajne
posljedice.


Površina mora za marikulturu i područje za određivanje lokacije za marikulturu trebala bi se odrediti temeljem
istraživanja i temeljem procjena utjecaja na okoliš te provesti javna rasprava naročito uvažavajući mišljenja
lokalnog stanovništva.


PLANIRANA LOKACIJA USTRINJSKE UVALE EVIDENTNO PREDSTAVLJA POGREŠNO UVRŠTAVANJE MARIKULTURE U PROSTORNI PLAN DJELATNOSTI GDJE UTJECAJ NA OKOLIŠ ZASIGURNO DEMANTIRA OPRAVDANOST PODRUCJA ZA KORIŠTENJE MARIKULTURE - RIBOGOJILISTA.


Odrednice kojima se često spominje razvoj te revitalizacija malih otočnih mjesta OVIM SE PLANOM I ZAHVATOM POTPUNO SUPROTNO  SVRSTAVA U DJELATNOST  KOJOM  SE PRIVATNIM KAPITALOM  TE POGODOVANJEM UNIŠTAVA  MALO MJESTO  TE MOGUĆNOST  ODNOSNO DUŽNOST OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE  UZ ODRŽIVI RAZVOJ JEDINSTVENIH OČUVANIH PRIMORSKIH SELA I KRAJOLIKA. 


Činjenica je da na otoku Cresu nema ljepših uvala, prirodnih plaža od Ustrinjske i one podno Lubenica tako da ne
znamo kome toliko smeta i da je želi uništiti, a to će se uvođenjem marikulture i dogoditi.


DAJTE SVOJ POTPIS I SPRIJEČIMO EKOCID DOK JOŠ MOŽEMO!!


Ovom peticijom želimo i tražimo od Primorsko-goranske županije, Gradova Cres i Mali Lošinj da se u
Županijskim i Gradskim prostornim planovima trajno briše mogućnost gospodarske djelatnosti bilo kakve
marikulture na području Ustrina te ostalih prilaznih područja.
Također neprihvatljivo nam je formiranje sve kopnene i morske infrastrukture koju bi mogla za sobom
donijeti marikultura u Ustrinjskoj uvali ili da bi ju podupirala.

Neka uz Vašu pomoć Ustrine ostanu dio netaknute prirode te mjesto poštivanja zakona za dobrobit svih.

 

 ITL 

Gentili abitanti e amici di Ustrine,

Il diagramma allegato rappresenta l'area di allevamento designata per il progetto nella baia di Ustrine.

Stiamo lanciando una petizione che mira a rivedere e impedire l'installazione della maricoltura (allevamenti

ittici) nelle acque della baia di Ustrine.

Il progetto è stato elaborato da un operatore privato che si basa sui piani territoriali della contea di PrimorjeGorsko e delle città di Cres e Mali Lošinj, con l'obiettivo finale di installare un allevamento ittico nella baia di

Ustrine (la baia di Ustrine è divisa dal confine tra la città di Cres e la città di Mali Lošinj).

Secondo le informazioni disponibili si tratta dell'installazione di infrastrutture ingombranti – gabbie per

l'allevamento dei pesci, elementi di ancoraggio, segnaletica protettiva e tutte le altre attrezzature di supporto

nei luoghi intorno alle spiagge naturali e protette registrate di Porat, Baneštrovica, Veli Žal, pod Sadić e zona di

Ograda - quasi tutte le spiagge nella baia di Ustrine.

Da esempi già esistenti, è noto che nei luoghi in cui sono allestiti allevamenti ittici, le aree diventano recintate

commercialmente, cioè con accesso limitato agli utenti dell'azienda privata.

Si tratta in pratica di bacini commerciali di importanza economica, simili ad aree portuali economiche, dove è

possibile un'ulteriore espansione commerciale delle attività.

Il progetto prevede la creazione di una zona industriale e di sfruttamento commerciale con ulteriori possibilità

di espansione delle attività commerciali e delle infrastrutture di supporto in una delle insenature più belle

dell'isola di Cherso.

Un investimento del genere, che possiamo liberamente definire "ecocidio", è considerato in contrasto con i piani

di sviluppo di Ustrine come baia naturale con zone balneari, con lo sviluppo del turismo in armonia con la natura,

con le attività di accompagnamento del villaggio costiero autoctono e soprattutto con la protezione del paesaggio

e con la conservazione del patrimonio naturale e culturale.

Nell’articolo n.45 della Legge sull'amministrazione territoriale (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

per quanto riguarda l'area costiera protetta (ZOP) si precisa quanto segue:

– La ZOP è un'area di particolare interesse per lo Stato

– La ZOP comprende l'area delle unità costiere dell'autogoverno locale

– la pianificazione e l'utilizzo dell'area della ZOP sono effettuati ai fini della protezione e del raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo sostenibile, mirato ed economicamente efficiente con restrizioni nella fascia di

terra e nelle isole entro una larghezza di 1000 m dalla linea di costa e della zona marina compresa nei 300

m dalla linea di costa

– I confini e l’area della zona riservata sono indicati sulla carta base croata (HOK) integrata con le carte

ortofotografiche

L’articolo n.46 della Legge sull'amministrazione territoriale stabilisce che la pianificazione territoriale nella ZOP

deve:

1. preservare e riabilitare le aree a rischio di valori naturali, culturali, storici e tradizionali del paesaggio costiero e

2.incoraggiare il rinnovamento naturale delle foreste e della vegetazione autoctona

definire misure di protezione dell'ambiente terrestre e marino e in particolare proteggere le risorse di acqua

potabile

3. garantire il libero accesso alla costa, il passaggio lungo la costa e l’interesse pubblico all’uso del demanio

marittimo

4. preservare le isole e gli isolotti disabitati principalmente per attività agricole, ricreative, visite organizzate,

ricerche e senza la formazione di aree edificabili

5. condizionare lo sviluppo delle infrastrutture tutelando e preservando il valore del paesaggio

6. limitare l’interconnessione e l’espansione longitudinale delle aree edificabili esistenti, ovvero prevedere nuove

aree edificabili al di fuori delle aree a carattere boschivo

7. ripristinare i campi di sfruttamento delle materie prime minerali e le aree di produzione abbandonati

principalmente attraverso il rimboschimento a fini paesaggistici o per scopi ristorativi-turistici e sportivo-ricreativi

Nel caso specifico di Ustrine, la creazione di un allevamento ittico in una zona costiera protetta, con un'area delle

correnti marine evidentemente limitate e fondali bassi, danneggerebbe sicuramente l'ecologia del mare con

conseguenze permanenti.

La superficie marina destinata alla maricoltura e la zona di situazione per la maricoltura, dovrebbero essere

determinate sulla base di ricerche e di valutazioni di impatto ambientale e a seguito di un dibattito pubblico, in

particolare tenendo conto delle opinioni della popolazione locale.

La posizione pianificata nella baia di Ustrine rappresenta evidentemente un errore di inserimento della

maricoltura nel piano territoriale delle attività, dove l'impatto sull'ambiente nega sicuramente la giustificazione

dell'area per l'uso della maricoltura - allevamenti ittici.

Le disposizioni spesso citate per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei piccoli centri insulari, contrariamente al piano

e all'intervento, sono classificate come attività che, con il capitale privato e l'accordo, distrugge un piccolo luogo

e la possibilità o il dovere di preservare il patrimonio culturale con lo sviluppo sostenibile di villaggi e paesaggi

costieri unici e preservati.

Il fatto è che sull'isola di Cherso non ci sono baie e spiagge naturali più belle di quelle di Ustrine e Lubenice, quindi

non sappiamo chi sia così infastidito da volerla distruggere, e questo accadrà con l’introduzione della maricoltura.

Firmiamo e impediamolo finché possiamo!

Con questa petizione desideriamo e chiediamo alla Contea di Primorje-Gorski Kotar, alle Città di Cherso e

Lussinpiccolo di cancellare/eliminare definitivamente dai piani territoriali della contea la possibilità di qualsiasi

tipo di attività economica di maricoltura nella zona della baia di Ustrine e nelle aree adiacenti.

Riteniamo inoltre inaccettabile la realizzazione di tutte le infrastrutture terrestri e marittime che la maricoltura

nella baia di Ustrine potrebbe portare con sé.

Nella firma ci sono gli abitanti di Ustrine, gli abitanti occasionali di Ustrine, gli amici di Ustrine e gli ospiti abituali

di Ustrine.

Ci riserviamo il diritto di presentare successivamente ulteriori firme di supporto.

ENG

Petition against mariculture in Ustrine Bay and its removal from the Urban Planning of the County, Mali Lošinj and Cres

 Fig1. Within the yellow lines mariculture – fish farms in the Cres area and in the Lošinj area
The red line represents geographical division between the town of Cres and Mali Lošinj

Dear Ustrine residents and friends of Ustrine,

The above map represents planned development of fish farms in Ustrine Bay.

We are initiating this petition with the aim of examining the plans to prevent the installation of mariculture – fish farms in Ustrine Bay.

A private investor created project documentation that is now being presented to the urban planning of the Primorsko-Goranska County and the towns of Cres and Mali Lošinj intending to install fish farms in Ustrine Bay that spans both Cres and Mali Lošinj.

According to the information obtained so far, the plans involve building a large scale infrastructure – cages to house fish, anchoring, protective signs and all associated equipment in the locations surrounding the registered natural and protected beaches of Porat, Baneštrovica, Veli žal to Podsadić and the region Ugrade – practically all the beaches within Ustrine Bay.

From the already installed fish farms in other locations, it is clear that these areas become designated for commercial use, protected and fenced off, thus no longer accessible to other users.

These are essentially commercial basins of economic significance comparable to economic ports that offer opportunities for further growth.

Current plans envisage that Ustrine Bay and its constituent beaches become a part of the planned fish farms so that one of the most beautiful coastline on the Cres island will be industrialised and commercially exploited, with potential to further develop commercial activities and associated infrastructures.

Such an initiative, that can in fact be called “ecocide”, is in conflict with the existing plans to develop Ustrine as a nature resort with unspoilt beaches, enabling further growth of tourism in harmony with the nature and tradition of a coastal village and above all, protecting its scenery and safeguarding its natural and cultural heritage.

Article 45. Of the Urban Planning laws (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 and 67/23) concerning the protected coastal regions (ZOP) states the following:

- ZOP is a region of special national interest.
- ZOP comprises areas of coastal units governed by the local authority.
- Planning and use of ZOP is carried out, for the purpose of realising the aims of sustainable, purposeful and economically viable development, taking into account the restricted land and island areas of 1000m from the sea front and 300m from the coastline.
- These borders and restrictions can be seen on the Croatian basal map (HOK) augmented with the orthophoto maps.

Article 46 of the above law states that it is required of the ZOP plan of the sea to:

1. Safeguard and rehabilitate endangered regions of natural, historical and cultural significance, as well as the traditional features and values of the coastal and sub-coastal areas and to encourage natural revival of forests and other autochthonous vegetation.
2. Establish measures to protect natural resources both inland and in the sea, especially the protection of drinking water.
3. Secure free access to the coast, passage along the coast, as well as respecting public interest in the use of maritime property.
4. Preserve uninhabited islands primarily for the agricultural activities, recreation, organised visits and exploration even without forming built environments.
5. Develop infrastructure in harmony with the need to protect and preserve the landscape.
6. Restrict expansion and interconnection of existing built areas along the coast, that is, any plans for new building must avoid areas that are in reality woods and forests.
7. Rehabilitate abandoned fields for exploitation of mineral resources and production areas primarily through revitalisation and development of hospitality-tourism and sport-recreation.

Creating fish farms in such a protected coastline, in this case Ustrine, where it is evident that the sea currents are limited and the depths insufficient, would certainly impact the ecology of the sea, with lasting consequences.

The area suitable for mariculture and designated locations for mariculture should be determined as the result of research and assessment of its impact on the environment. This should be the subject of public consultation, especially taking the views of the local residents into account.

The location of mariculture in Ustrine Bay evidently represents misguided inclusion in the development plans of the area where negative impact on the environment is considerable and the planned implementation of mariculture – fish farming cannot be justified.

Future directions concerning development and rehabilitation of small island villages are contradicted in this plan and intended intervention, whereby priorities and favouritism of private capital would lead to the destruction of the cultural heritage and would prevent sustainable development of unique coastal villages and their environment.

The fact is that the island of Cres does not have natural bays and beaches more beautiful than Ustrine and Lubenice. It is not clear why anyone would want to destroy them, which would happen if mariculture is implemented according to the proposed plan.

Give us your support, sign the petition so that we can stop such damage while we still can!

With this petition we wish and request that Primorsko-Goranska County, the towns of Cres and Mali Lošinj permanently prevent any future economic development of any form of mariculture in the area of Ustrine and its surroundings.

Furthermore, it is unacceptable to create any land-based or sea-based infrastructure that could grow into mariculture in Ustrine Bay, or support its development.

Signatures are sought from permanent and occasional Ustrine residents, friends of Ustrine and our regular guguests. 

 

GER

Liebe Bürger von Ustrine und Freunde von Ustrine,

Die beigefügte Grafik stellt das Projektgebiet der Fischfarm in Ustrinjska uvala (Ustrine Bucht) dar.

Mit der Unterzeichnung dieser Petition starten wir eine Initiative, deren Ziel es ist, die Einrichtung von

Marikulturen – Fischfarmen in den Gewässern von Ustrinjska uvala zu überprüfen und zu verhindern.

Ein privates Unternehmen erstellte die Projektdokumentation, die nun in die Grundkarten der

Raumordnungspläne der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar und der Städte Cres und Mali Lošinj

eingetragen werden soll, mit dem Endziel, eine Fischfarm in Ustrinjska uvala zu errichten an der Grenze

zwischen den Städten Cres und Mali Lošinj (Ustrinjska uvala ist geteilt).

Den verfügbaren Informationen zufolge geht es darum, die umfangreiche vielflältige Infrastruktur: Käfige

für die Fischzucht, Ankerelemente, Schutzmarkierungen, sowie alle anderen unterstützenden Geräte an

Standorten rund um die registrierten Natur- und Schutzstrände Porat, Baneštrovica, Veli Žal bis zum Sadić

und dem Gebiet Ugrada, also um fast alle kleineren Buchten innerhalb der Ustrinjska uvala, zu instalieren.

Aus bereits installierten Beispielen ist bekannt, dass an Orten, an denen Fischfarmen errichtet werden, die

Flächen kommerziell eingezäunt werden, mit geschütztem, beschränktem Zugang für Nutzer des

umliegenden Geländes.

In der Praxis handelt es sich dabei um Handelsbecken von wirtschaftlicher Bedeutung, ähnlich den

Wirtschaftshafengebieten, in denen eine weitere kommerzielle Ausweitung der Aktivitäten möglich ist.

Man ist gerade dabei, Ustrinjska uvala, die mit ihren oben genannten Stränden eine

der schönsten Buchten auf der Insel Cres ist, zu industrialisieren und kommerziell zu nutzen, mit weiteren

Möglichkeiten für den Ausbau kommerzieller Aktivitäten und der dazugehörigen Infrastruktur.

Diese Art von Investition, die wir ohne weiteres „Ökozid“ nennen können, steht im Widerspruch zu den

Entwicklunungsplänen von Ustrine, natürlicher Bucht mit Stränden, zu der Entwicklung von Tourismus im

Einklang mit der Natur, sowie begleitenden Aktivitäten eines autochthonen Küstendorfes und vor allem zur

Erhaltung und zum Schutz der Landschaft bei gleichzeitiger Bewahrung des Natur- und Kulturerbes.

Artikel 45 des Raumordnungsgesetzes (Amtsblatt 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 und 67/23) über

geschützte Küstengebiete (ZOP) besagt Folgendes:

- ZOP ist ein Bereich von besonderem Interesse für den Staat

- ZOP deckt das Gebiet der Küsteneinheiten der lokalen Selbstverwaltung ab

- Die Planung und Nutzung des Gebietes des ZOP erfolgt zum Zweck des Schutzes und der Erreichung der

Ziele einer nachhaltigen, zielgerichteten und wirtschaftlich effizienten Entwicklung mit Einschränkungen im

Land- und Inselstreifen innerhalb einer Breite von 1000 m von der Küste und dem Meeresstreifen in einer

Breite von 300 m von der Küste entfernt

– Die Grenzen und die Fläche des Sperrgebiets sind auf der geänderten kroatischen Grundkarte (HOK)

dargestellt.

Orthofotokarten.

Artikel 46 des Gesetzes besagt, dass die Raumplanung im ZOP:

1. Gefährdete Gebiete natürlicher, kulturgeschichtlicher und traditioneller Werte der Küsten- und

Küstenlandschaft zu bewahren und zu sanieren und die natürliche Erneuerung von Wäldern und

einheimischer Vegetation zu fördern

2. Umweltschutzmaßnahmen an Land und im Meer festlegen und insbesondere die Trinkwasserressourcen

3.Gewährleistung des freien Zugangs zur Küste, der Durchfahrt entlang der Küste und des öffentlichen

Interesses an der Nutzung von Meereseigentum

4. Unbewohnte Inseln und Inselchen vorrangig für landwirtschaftliche Aktivitäten, Erholung, organisierte

Besuche, Forschung und ohne die Bildung von Baugebieten zu erhalten

5. Die Entwicklung der Infrastruktur vom Schutz und der Erhaltung landschaftlicher Werte abhängig machen

6. die Vernetzung und Längenausdehnung bestehender Baugebiete begrenzen, d. h. neue Baugebiete

außerhalb waldähnlicher Gebiete planen

7. Sanierung verlassener Abbaufelder mineralischer Rohstoffe und Produktionsflächen, vor allem durch

Landschaftsgestaltung, Rekultivierungs- oder Catering-Tourismus- und Sport-Freizeitzwecke.

Die Errichtung einer Fischfarm in einem solchen geschützten Küstengebiet, im konkreten Fall von Ustrine,

einem Gebiet mit offensichtlich begrenzten Meeresströmungen und geringen Tiefen, würde mit Sicherheit

die Ökologie des Meeres schädigen und nachhaltige Folgen haben.

Die Meeresoberfläche für die Marikultur und das Gebiet zur Bestimmung des Standorts für die Marikultur

sollten auf der Grundlage von Untersuchungen und auf der Grundlage von Umweltverträglichkeitsprüfungen

festgelegt und eine öffentliche Diskussion, insbesondere unter Berücksichtigung der Meinungen der lokalen

Bevölkerung, geführt werden.

Der geplante Standort von Ustrinjska uvala stellt offensichtlich die falsche Einbeziehung der Marikultur in

den räumlichen Tätigkeitsplan dar, wobei die Auswirkungen auf die Umwelt sicherlich die Rechtfertigung

des Gebiets für die Nutzung der Marikultur – Fischfarmen in Abrede stellen.

Determinanten, die bei der Entwicklung und Wiederbelebung kleiner Inselstädte oft genannt werden,

werden mit diesem Plan und Eingriff, genau im Gegenteil, als eine Aktivität klassifiziert, die ein kleines Dorf

mit privatem Kapital und Bevorzugung zerstört, wie auch die Möglichkeit und Pflicht, das kulturelle Erbe zu

bewahren durch nachhaltige Entwicklung einzigartiger erhaltener Küstendörfer und -landschaften.

Tatsache ist, dass es auf der Insel Cres keine schöneren Buchten und Naturstrände gibt als in Ustrinjska

uvala, neben jenen am Fuße von Lubenica. Wir wissen also nicht, wen es so stört, dass er sie zerstören will,

was mit der Einführung der Marikultur passieren wird.

Geben Sie Ihre Unterschrift und verhindern Sie es, solange wir noch können!

Mit dieser Petition schlasgen wir vor und fordern vom Landkreis Primorje-Gorski Kotar, den Städten Cres

und Mali Lošinj, in den Raumplänen der Gespanschaft sowie den städtischen Raumplänen die Möglichkeit

jeglicher Art von Marikultur-Wirtschaftstätigkeit im Gebiet von Ustrine und anderen Zugangsgebieten

dauerhaft zu unterbinden.

Wir halten es auch für inakzeptabel, die gesamte Land- und Seeinfrastruktur zu schaffen, welche die

Marikultur in Ustrinjska uvala mit sich bringen könnte, oder die sie unterstützen würde.

In der Unterschrift sind die Einheimischen von Ustrine, die Haus- oder Landeigentümer,

Gelegenheitsbewohner von Ustrine, Freunde von Ustrine und Stammgäste von Ustrine vertreten.

Wir behalten uns das Recht vor, nachträglich weitere unterstützende Unterschriften einzureichen.

 

Screenshot_20231229_160208_OneDrive2.jpg

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Patricia Toić moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...