PETICIJA PROTIV GRADNJE OSMEROKATNICE U ULICI DAVORINA BAZJANCA 1, ZAGREB (Knežija)

 Mi, niže potpisani stanovnici/e naselja Knežija i građani/ke Zagreba, tražimo da se zaustave pokrenute procedure, poništi lokacijska dozvola i zaustavi izgradnja zgrade u ulici Davorina Bazjanca 1, iz sljedećih osnovnih razloga:

- dozvola za gradnju nije u skladu s Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (članak 63, urbano pravilo 1.6.), jer ne čuva postojeće uređene parkovne površine, te se izgradnjom stambeno-poslovne zgrade sa 60 stanova, visine osam nadzemnih etaža i dvije podzemne etaže na mjestu prizemnice i parka narušava koncepcija urbanističkog rješenja po kojoj je Knežija izgrađena, budući da je taj dio kvarta po Provedbenom urbanističkom planu dovršen,

- stanovnici Knežije odnosno zgrada koje su u neposrednoj blizini i graniče s planiranom zgradom zaobiđeni su kao stranka u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Prema međunarodnim i evropskim konvencijama kojih je RH potpisnica, kao građani/ke imamo pravo da nas se pita i da odlučujemo o okolišu u kojem i ne želimo više da se naš interes – naše zdravlje i sigurnost, naš okoliš, naš standard – podređuje interesu privatnog profita.

 

Potpisom ove peticije dajete privolu zajedničkim predstavnicama inicijative građana Larisi Petrić i Marini Ivandić za obradu Vaših osobnih podataka (ime i prezime, adresa prebivališta) u svrhu traženja zaustavljanja pokrenutih procedura i poništenja lokacijske dozvole za izgradnju zgrade u D. Bazjanca 1 (k.č.br. 5156/2 k.o. Trešnjevka). Organizator prikupljanja potpisa će po završetku akcije prikupljanja potpisa potpisne listove predati Uredu gradonačelnika i Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.