Peticija za ukidanje naplate naknade BH Pošta u iznosu 1,80 KM od primaoca

Ogorčenje mnogih građana BiH uslijed uvođenja naplate naknade od 1,80 KM od primaoca koja je stupila na snagu 01.07.2018. godine je objavljeno više puta od strane portala i medija. Ipak, BH Pošta nije dala konkretno obrazloženje zbog kojeg je uopšte uvedena spomenuta naknada. 

Ovo su samo neke od nelogičnosti u poslovanju BH Pošta zbog kojih smatramo da se naplata naknade treba ukinuti:

 

1.) Navedeno je da spomenuta praksa uvedena u sklopu usklađivanja važećih propisa i povećanja kvaliteta u prijenosu pismonosnih pošiljki.

Citiram obavijest BH Pošte:

"Naime, u nemogućnosti kvalitetnog rješavanja povećanog broja upita i reklamacija vezanih za status ovakvih pošiljki koje se ne evidentiraju u sistemu praćenja, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će od 1. jula ove godine vršiti njihovu evidenciju stavljanjem barcoda pomoću kojeg se pošiljka prati od prispijeća u IP 71003 Sarajevo do uručenja primaocu na dostavnom području BH Pošte, a iste se u postupku prijenosa i uručenja tretiraju kao preporučene pismonosne pošiljke.

Praćenjem pošiljki na ovakav način “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će kvalitet usluga, koje pruža svojim korisnicima, podići na još veći nivo kontrole i sigurnosti dostave, što je primarni cilj i korisnicima i BH Pošti."

Nestanak pošiljki u tolikom obimu u kojem BH Pošta nije u mogućnosti da kontroliše niti da sankcioniše, a u interesu korisnika i građana BiH, upućuje na propuste unutar vlastitih organizacionih jedinica. Da li je ikada sprovedena provjera nestanka velikog broja pošiljki koje, prema tracking brojevima, uredno pristignu iz inostranstva do BiH POšte - i onda im nestaje svaki trag?

Da li znate da svaka pošiljka iz inostranstva pri slanju dobije broj za praćenje, broj koji imaju i pošiljaoci?

Da li je legalno jednu takvu pošiljku preimenovati u preporučenu u trenutku stizanja na teritoriju BiH? 

2.) Postoji problem u situacijama kada poštar nije zatekao primaoca na adresi, nakon čega ostavlja obavijest da se ista treba podići - u Sarajevu je to u Pošti kod Željezničke stanice. Pošto primaoc snosi troškove preuzimanja (gorivo, prevoz, odvojeno vrijeme) - koju tačno uslugu onda BH Pošta naplaćuje 1,80KM?

3.) BH Pošta se Tačkom h) Člana 3. Zakona o poštama Bosne i Hercegovine obavezala da tehnički standardi koji se odnose na nivo poštanskih usluga moraju se usklađivati sa standardima Evropske unije. BH Pošta je potpisnica UPU (Universal Postal Union).

Navedenom praksom BH Pošte krše pravilo Svjetske poštanske unije (UPU - Universal Post Union), gdje su evidentirane kao jedan od tri "Designated operator-a" pod krovnim nazivom Bosnia and Herzegovina: Section C6: "No postal charge of any kind may be collected from customers other than those provided for in the Acts."

(Od korisnika se ne može naplaćivati poštanska naknada bilo koje vrste osim onih koje se nalaze u aktima Unije.)

4.) Zbog čega Pošte Srpske sve pošiljke koje prispjevaju kao pojedinačno evidentirane, a to su pošiljke koje počinju sa brojevima za praćenje R, V ili C za koje je već unaprijed plaćena poštarina za preporučeno rukovanje, iste neće naplaćivati od strane Pošta Srpske.

A u objavi BH Pošta je navedeno, citiram:

"S ciljem usklađivanja važećih propisa i povećanja kvaliteta u prijenosu pismonosnih pošiljki, “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo će od 1. jula 2018. godine sve obične pismonosne pošiljke u uvozu koje sadrže robu, a koje ne podliježu carinskom pregledu, tretirati kao pošiljke sa registrovanim brojem. To znači da će takve pošiljke u toku prijenosa do primaoca biti obilježene “R” barcodom."

Očigledno postoji nesaglasnost oko toga šta “R” barcode uopšte znači - nije moguće da Pošte Srpske isti tretiraju bez naplate a u saopštenju se navodi da će biti naplaćene.

5.) Isto tako, Pošte Srpske su navele da je za pošiljke koje počinju sa brojevima za praćenje R, V ili C već unaprijed plaćena poštarina za preporučeno rukovanje - kako ćemo znati kao primaoci za koju pošiljku je preporučeno rukovanje plaćeno?

Na koji način pošiljaoc može znati da dostava koju plaća uključuje i navodno preporučeno rukovanje te da za primaoca neće biti dodatnih troškova?

6.) U objavi BH Pošte je navedeno da se naknada od 1,80KM naplaćuje se samo za pošiljke koje prispjevaju neevidentirane, kao obične pošiljke i za koje ta poštarina nije unaprijed plaćena, a čiji je sadržaj roba.

Svjesni ste da pošiljalac iz inostranstva je već platio dostavu i ima tracking broj? Kako je onda moguće da je takva pošiljka stigla neevidentirana? I kako je moguće da su prethodnih godina ti isti tracking brojevi bez problema bili korišteni od strane primaoca za provjeru stanja pošiljke?

7.) Kako je moguće da mi naknada od 1,80KM bude naplaćena za jednu pošiljku sa robom iz inostranstva, a za drugu pošiljku sa robom iz inostranstva mi ta naknada nije naplaćena?

Zbog čega je prisutna nekonzistencija u naplaćivanju naknade? Na osnovu kojeg kriterija se praksa u nekim slučajevima primjenjuje, a u drugim ne?

8.) U objavi BH Pošte također je navedeno:

"U skladu s time, BH Pošta od juče, prilikom dostave ili isporuke, od primaoca pismonosnih pošiljki iz inostranstva koje sadrže robu, a ne podliježu carinskom pregledu, naplaćuje naknadu od 1,80 KM, uz izdavanje

Priznanice o naplati iste na zahtjev korisnika. 

U naknadnom saopštenju javnosti (a uslijed negodovanja građana BiH), spomenuto je da je Pošta sa Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine oslobođena od plaćanja PDV-a. Zbog toga ne postoji obaveza za ozdavanje poreske fakture.

Šta je tačno od ove dvije izjave?

9.) Osim međunarodnih sporazuma, BH Pošta krši i vlastite.

Članak 18.
Korisnik usluga ima pravo i obvezu odabrati onu vrstu propisane usluge koja
odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti i značenju pošiljke ili priopćenja korisnika.

Članak 20.
Za pruženu uslugu korisnik usluga plaća cijenu usluge prema cjeniku
usluga. Cijena usluge plaća se unaprijed, osim ako ugovorom izmeñu poštanskih
operatora i davatelja poštanskih usluga s korisnikom usluga nije drukčije ugovoreno.

 

Da li i vi smatrate da je naplata naknade od strane BH Pošta neopravdana?

Da li smatrate da uvođenjem iste nije postignuto povećanje kvaliteta u prenosu pismonosnih pošiljki BH? 

 

Ako je Vaš odgovor DA, potpišite ovu peticiju!

 

 

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvaćam da će Selma Gabela moći vidjeti sve informacije koje navedem u ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem privolu za obradu informacija koje dostavim u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćeno oglašavanje

Oglasit ćemo ovu peticiju kod 3000 ljudi.

Saznajte više...