Prijedlog usklađivanja Odluke o osnivanju KV Grada Rijeke

S ciljem spriječavanja sukoba interesa i povećanja transparentnosti u procesu donošenja odluka pri Javnim potrebama u kulturi Grada Rijeke, akcija DAR MAR podnosi slijedeći

PRIJEDLOG


Odjelu za kulturu Grada Rijeke i Gradskome vijeću Grada Rijeke da u Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke pod člankom 4. promijeni navod:


Za člana Vijeća ne može biti imenovana osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.


i usuglasi ga sa Zakonom o kulturnim vijećima Republike Hrvatske u kojemu stoji:


(2) Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

Smatramo da članak 4. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke izravno potiče sukob interesa unutar kulturnih vijeća time što uvjetovanje člana vijeća koji "ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u vođenju ili upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća" ograničava samo na trenutak imenovanja člana vijeća, za razliku od Zakona o kulturnim vijećima RH gdje je uvjetovan dokle god djeluje u sastavu vijeća.


Smatramo da ne postoji opravdani razlog zašto bi se po tome pitanju regulativa Grada Rijeke razlikovala od regulative koju je donio Hrvatski sabor.