Protiv obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom

PETICIJA Protiv obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom Poštovani, Tvrtka Remondis Medison d.o.o. iz Draganića, koja se bavi djelatnošću obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada sada želi osigurati stalnu lokaciju za prihvat, skladištenje i obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom. Medicinski otpad može sadržavati različite štetne tvari koje mogu biti uzročnici bolesti (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, HN1 virus, Streptococcus, Salmonella) prenosivih na ljude i životinje, kemijske supstancije, radioaktivni materijal, lijekove i druge materijale koji onečišćuju okoliš ili ugrožavaju zdravlje ljudi. Medicinskim otpadom je moguće prenošenje zaraze na čovjeka izravnim (putem fizičkog  kontakta s inficiranim materijalom ili udisanjem prašine, aerosola koji sadrži mikroorganizme) ili neizravnim putem (zarazu prenose insekti,  glodavci ili pak ako je tlo zagađeno tim otpadom, pa se preko procjednih, podzemnih ili površinskih voda onečisti voda za piće). Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine kao ključan strateški dokument gospodarenja otpadom naglašava da postojeći sustav gospodarenja medicinskim otpadom potrebno unaprijediti kroz praćenja toka ove vrste otpada i osiguranje cjelovitih podataka te unaprjeđenje postojećeg organizacijskog rješenja vezano za sakupljanje i obradu medicinskog otpada, a koje se osobito odnosi na razvoj kvalitetnijeg rješenja za obradu potencijalno infektivnog otpada. S obzirom na navedeno  izloženost opasnomu medicinskom otpadu može biti vrlo štetna za svaku zajednicu. Tvrtka Remondis Medison d.o.o. ima u svome vlasništvu mobilni uređaj za zbrinjavanje otpada parnom sterilizacijom: Sistem Draushke, tvornički broj 39378, godina proizvodnje: 1993, instaliranih kapaciteta 9,6t/dan. Ovisno o količini otpada uređaj radi do tri smjene po 8 sati. Vikendima i praznicima, uređaj radi jednu i/ili dvije smjene (Izvor: str. 25 Elaborat gospodarenja otpadom Remondis Madison d.o.o., Draganić 13a, 47201 Draganić, za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D9 mobilnim uređajem za zbrinjavanje otpada ZA OPASNI OTPAD na lokaciji Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 20d, k.č.br. 1280/7, k.o. Cvetkovića, u daljnjem tekstu: Elaborat). U listopadu 2013. godine Utvrđeno je da je Remondis Medison nedovoljno dobro obrađivao otpad, zbog čega mu je rješenjem Inspekcije zaštite okoliša 2013. godine zabranjeno obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, odnosno zaprimanje i skladištenje infektivnog otpada, kao i njegova obrada dok god ne promijeni tehnologiju rada. Što baca veliku sumnju na ispravnost rada tvrtke Remondis Medison d.o.o.                                                      

Na strani 89. Studije stoji: „Postupkom obrade otpada postupkom parne sterilizacije nastaje neopasni otpad koji je klasificiran kao 19 02 03 – prethodno miješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada“ Bez provedenih nezavisnih analiza nastalog otpada nakon provedene parne sterilizacije se ne može sa sigurnošću tvrditi da uređaj star 25. godina koji ima dnevni kapacitet od 9,6 tona ozbiljno ne ugrožava ljude i okoliš. Remondis Medison d.o.o. nije u studiji priložio dokaze o analizama obrađenog medicinskog otpada. Uzeći u obzir ranije nalaze inspekcije, starost stroja,  rad 24h dnevno, dnevni kapacitet od 9,6 tona otpada i godišnji od 3.405 tona, bez konkretnih nezavisnih analiza emisija prilikom otvaranja poklopca autoklava nije vjerodostojno uzeti u obzir napisane tvrdnje kako emisije u zrak ne postaje. Tvrtka Remondis Medison d.o.o. predviđa skladištenje opasnog medicinskog otpada koje ima zarazno svojstvo, za koje također nema priloženih mjerenja. Iz svega navedenog Studija o utjecaju na okoliš obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije, REMONDIS MEDISON d.o.o., JASTREBARSKO ne analizira činjenice na ozbiljan način, već im pristupa jednostrano, bez ikakvih dokaza svojih tvrdnji.

Vašim potpisom dajete glas i podršku inicijativi Protiv obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom :