Molimo vas da glasate za izmjene plana. Molimo vas da nakon glasanja objavite link za peticiju na vašoj facebook stranici i pošaljite link prijateljima. Hvala!

KAO GRAĐANI ZAMBRATIJE I OSTALI ZAINTERESIRANI NE SLAŽEMO SE SA PRIJEDLOGOM IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA NASELJA ZAMBRATIJE 

I  TRAŽIMO SLIJEDEĆE:

1.      Nismo protiv obalne šetnice lungomare, ali tražimo izmjenu planirane staze lungomare, koja prolazi preko jedine prirodne pješčane plaže na području Grada Umaga, a možda i šire.

NE ŽELIMO BETONIRANJE PJEŠČANE PLAŽE

Objašnjenje: Zalažemo se za očuvanje prirodnog okoliša i prirodne plaže, prezentacije arheološkog nalazišta zaštićene zone Zambratija, i blizine najljepšeg podvodnog  grebena –  Zambratijski škoji u arhipelagu „Sepomaja“ neprocjenive ljepote podvodne flore i faune, te suživota sa navedenim. Betonizacijom staze lungomare u širini od minimalno 3m ( sa betonskim blokovima kao lukobrana u funkciji zaštite od udara juga) na pomorskom dobru sve navedene ljepote nepovratno se devastiraju i  pretvaraju u betonsku obalu. Uočili smo da se trasa šetnice „lungomare“ predviđena Prijedlogom plana ne podudara sa planom višeg reda PPUG Umaga od 9.06.2017. 

2.      Želimo planiranje javnih sadržaja :  dječjih igrališta, zelenih površina, više javnih parkirališta,  trgova i ostalih javnih površina i ne želimo pretjeranu izgradnju i betonizaciju naselja

NE ŽELIMO DODATNU APARTMANIZACIJU ZAMBRATIJE

Objašnjenje : U Zambratiji nema javne plaže, nema dječjih igrališta, nema trgova,  a javna parkirališta nisu dovoljna za potrebe naselja. Postojeća izgrađenost naselja prema popisu stanovnika je dovoljna za sadašnje i buduće godine prema rastu nataliteta. Jezgra naselja mora se urediti u skladu sa potrebama stanovništva i duhu načina života mediteranskih naselja. Katnost ograničiti na P+2, i planirati mediteranski trg u naselju sa tržnicom i trgovinama. Time bi našim najstarijim sugrađanima omogućili iste uvjete za život, a ljeti turistima pružili dodatne sadržaje. Sve  čestice u vlasništvu Grada Umaga želimo da ostanu opće dobro, a pogotovo one neposredno uz obalu i imaju namjenu prema slijedećem :

k.č.:815/1 Planska:378   Namjena : Parking i zelena površina (tampon zona) između 2 hotela

k.č.:812/4 Planska:384  Namjena : Zelena površina i uređena plaža

k.č.:821 Planska:387  Namjena: Parking i uređena plaža  

Dalje, tražimo da se ne mjenja namjena postojećih dječjih domova i  odmarališta u stambenu ili turističku :

k.č. :859  Planska:393  Namjena : Društvena namjena umjesto ugostiteljsko-turističke k.č.:796   Planska:339 Namjena: Društvena namjena umjesto višestambene  

Prema podacima TZ Grada Umaga na području naselja Zambratija evidentirano je  123 privatnih iznajmljivača. Ovime želimo zaštititi lokalno stanovništvo koje se legalno bavi pružanjem usluga smještaja u domaćinstvu. Postojećom apartmanizacijom ove obitelji su ugrožene , a dodatnom apartmanizacijom predviđenom prijedlogom plana ugrozila bi se njegova egzistencija. 

3.      Želimo izgradnju zaobilaznice naselja Zambratija ŽELIMO KOMUNALNU INFRASTRUKTURU PREMA DANAŠNJIM STANDARDIMA  

Objašnjenje : Postojeća planirana Državna cesta od Finide do Medigije nije zaobilaznica naselja Zambratija, budući da ista ne zaobilazi Zambratiju, već sa njom Zambratija ostaje „slijepo crijevo“ tj. izolirana. Predvidjeti izlaz sa buduće Državne ceste za Zambratiju. Izgradnja državne ceste Finida-Medigija ne rješava nužno potrebnu zaobilaznicu naselja. Zaobilaznicu naselja planirati novom trasom koja ne bi ugrozila lokalno stanovništvo. Plan infrastrukture tj. opremanja komunalnom mrežom, nije usklađen sa predviđenom dodatnom urbanizacijom mjesta, a sadašnja infrastruktura ne zadovoljava ni postojeću izgradnju. Prema navedenom prijedlogu plana, optički internet imati ćemo za minimalno 20 godina.

Između ostalog,  u ovoj primjedbi naglašavamo i to da nismo bili pravodobno informirani o izlaganju ovog plana. Smatramo da smo time oštećeni, kako od strane Grada,  tako i od strane Mjesnog odbora koji nas nije uopće informirao o tako važnim pitanjima za mjesni odbor, što bi trebalo biti  Europskom duhu za tako uređene gradove i naselja. Ovako važna pitanja za razvoj naselja kao što su prostorni planovi stanovništvu se moraju  temeljito objasniti. Građani Zambratije zaslužuju biti obaviješteni  na oglasnim pločama u naselju, a barem na jednom jumbo panou,a plan je trebao biti izložen u prostorijama mjesne zajednice. Kao građani ne pratimo svi javna glasila i web stranice Grada Umaga ,te tim službenim načinom obaviještavanja nismo bili informirani.

Čuvajmo naš prekrasni Jadran, kao podršku životu i jamcu naše opstojnosti u budućnosti. Svijest o javnom i pomorskom dobru vuče korijenje još iz kamenog doba, a danas je civilizacijski priznata kao dio ekološkog pristupa zaštite prirodnih ljepota i okoliša.

NE_ID_DPU_ZAMBRATIJA.gif


Žitelji Zambratije    Kontaktirajte pokretača peticije